گاز هیدروکربن (HC) علاوه بر احتراق ناقص، از دو طریق در سیستم سوخت رساني به محیط منتشر مي‎شود:

  • انتشار بنزين از طريق سيستم تهويه باك
  • نفوذ بنزين از ديواره باك‎ بنزين و لوله ها

به منظور جلوگیری از انتشار بخارات متصاعد شده از باک به محیط ، از کنیستر استفاده می شود که وظیفه جذب بخارت بنزین متصاعد شده از باک و تحویل بخارات بنزین به موتور در زمان نیاز را بر عهده دارد ، به طور معمول کنیستر بنزین باعث کاهش مصرف بنزین به میزان  …… لیتر در هر سال به ازای هر خودرو می شود.

بخارات پس از ورود به کنیستر به سمت موتور هدایت می شوند. و مازاد آن توسط زغال اکتیو جذب شده و نهایتا هوای پاک وارد محیط می شود.