۱۲ دی ۱۳۹۵

مصوب تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۳۱

نوع خودرو مونواکسید کربن (درصد حجمی) هیدروکربنهای نسوخته (PPM*)
خودروهای بنزینی کاراتوری ۴ ۴۰۰
خودروهای بنزینی انژکتوری ۲٫۵ AA ۲۵۰
خودروهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین میزان رویت دود مرئی (کدری) ۸٫۲درصد