۱۲ دی ۱۳۹۵

مصوب ۱۳۸۴/۰۲/۱۴

عنوان استاندارد حد مجاز ارائه شده سطح صوت خودروها در ایران
آزمون صدای عبوری آزمون صدای اگزوز آزمون صدای وسیله هشدار دهنده خودرو (نصب بر روی خودرو)
کلاس M1 کلاس N1
استاندارد ایران ۷۵ db (A) ۷۸ db (A) ۷۶ db (A) ۷۷-۱۱۲ db (A)