گلویی (لوله پرکن) به مسیر ورود بنزین از منبع خارجی به باک خودرو گفته می شود. این قطعه دو وظیفه کلیدی را به عهده دارد:

  • هدایت بنزین به سمت باک
  • خروج هوای درون باک در هنگام سوختگيری مجدد

دو مشخصه ایمنی و زیست محیطی همواره در طراحی و تولید این مجموعه لحاظ می گردد. در دنیا سه تکنولوژی برای تولید گلویی مورد استفاده قرار می گیرد:

  • گلویی تزریق بادی
  • گلویی فلزی
  • گلویی کروگیتوری

چرا استفاده از گلویی فلزی در طراحی و تولید خودروهای روز جهان منسوخ شده است؟

  1. قیمت بالا
  2. احتمال نشتی بالا
  3. خوردگی فلز در شرایط محیطی
  4. وزن بیشتر نسبت به نمونه های پلیمری و در نتيجه افزایش مصرف سوخت و انتشار CO2  به محیط
  5. انعطاف پایین و آسیب پذیری بالا در هنگام تصادفات