این قطعه دو وظیفه کلیدی در سیستم سوخت رسانی به عهده دارد:

  • ایجاد فشار و دبی لازم جهت انتقال بنزین از باک به سمت موتور
  • نمایش میزان بنزین درون باک به راننده