نوارهای آب بندی در خودرو وظیفه ممانعت از ورود باد، آب و گرد و غبار به درون اتاق خودرو را بر عهده داشته و نقش اصلی آنها ایجاد آسودگی و امنیت سرنشینان داخل خودرو در برابر عوامل مذکور است. بعلاوه دارای نقش مهمی در زیبایی و سازگاری تزیینی با طراحی خودرو می باشد. دو نوع سیستم آب بندی در طراحی خودرو ها مورد استفاده قرار می گیرد.

  • نوارهای آب بندی لاستیکی
  • نوارهای آب بندی TPE

چرا نوارهای آب بندی TPEجایگزین لاستیکی شده است؟

  1. قابلیت بازیافت به چرخه تولید
  2. فرآینده پیچیده و آلاینده تولید لاستیک
  3. عدم یکنواختی کیفی لاستیکها
  4. کاهش وزن TPEدر قیاس لاستیک و در نتيجه کاهش مصرف سوخت و انتشار CO2  به محیط
  5. کاهش استفاده از فلز جهت ایجاد صلبیت